نمایش 1–32 از 144 نتیجه


  • منبت تاج افقی H544

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*120h*13d, 350w*140h*13d, 400w*160h*13d, 450w*180h*13d, 500w*200h*13d
   0
  • منبت تاج افقی H543

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*85h*13d, 350w*100h*13d, 400w*115h*13d, 450w*130h*13d, 500w*145h*13d
   0
  • منبت تاج افقی H542

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  1000w*195h*17d, 500w*95h*13d, 600w*115h*13d, 700w*135h*13d, 800w*155h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H541

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  1000w*100h*13d, 500w*50h*13d, 600w*60h*13d, 700w*70h*13d, 800w*80h*13d
   0
  • منبت تاج افقی H540

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*70h*13d, 400w*95h*13d, 500w*120h*13d, 600w*145h*13d, 700w*170h*13d
   0
  • منبت تاج افقی H539

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*60h*13d, 400w*80h*13d, 500w*100h*13d, 600w*120h*17d, 700w*140h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H538

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*65h*13d, 400w*90h*13d, 500w*110h*13d, 600w*130h*17d, 700w*155h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H537

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  200w*110h*13d, 250w*135h*13d, 300w*165h*13d, 350w*190h*17d, 400w*220h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H536

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*85h*13d, 400w*110h*13d, 500w*135h*13d, 600w*165h*17d, 700w*190h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H535

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  400w*160h*13d, 500w*200h*13d, 600w*240h*13d, 700w*280h*17d, 800w*320h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H534

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  200w*75h*13d, 250w*95h*13d, 300w*115h*13d, 350w*135h*13d, 400w*155h*13d
   0
  • منبت تاج افقی H533

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  1000w*125h*17d, 500w*60h*13d, 600w*75h*13d, 700w*90h*13d, 800w*100h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H532

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  400w*135h*13d, 450w*150h*13d, 500w*165h*13d, 550w*185h*13d, 600w*200h*13d
   0
  • منبت تاج افقی H531

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*30h*13d, 400w*40h*13d, 450w*45h*13d, 500w*50h*13d, 550w*55h*13d, 600w*60h*13d
   0
  • منبت تاج افقی H530

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  400w*75h*13d, 500w*95h*13d, 600w*110h*13d, 700w*130h*13d, 800w*150h*13d
   0
  • منبت تاج افقی H529

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  1000w*200h*17d, 500w*100h*13d, 600w*120h*13d, 700w*140h*13d, 800w*160h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H528

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*120h*13d, 350w*140h*13d, 400w*160h*13d, 450w*180h*17d, 500w*200h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H527

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*70h*13d, 350w*80h*13d, 400w*90h*13d, 450w*100h*17d, 500w*110h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H526

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  1000w*225h*17d, 500w*115h*13d, 600w*135h*13d, 700w*160h*13d, 800w*180h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H525

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  1000w*240h*17d, 500w*120h*13d, 600w*140h*13d, 700w*165h*13d, 800w*190h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H524

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  1000w*280h*17d, 500w*140h*13d, 600w*170h*13d, 700w*195h*13d, 800w*225h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H523

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  400w*150h*13d, 500w*190h*13d, 600w*225h*13d, 700w*260h*17d, 800w*300h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H522

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*60h*13d, 350w*70h*13d, 400w*80h*13d, 450w*90h*13d, 500w*100h*13d
   0
  • منبت تاج افقی H521

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*85h*13d, 350w*100h*13d, 400w*115h*13d, 450w*130h*13d, 500w*145h*13d
   0
  • منبت تاج افقی H520

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*110h*13d, 350w*130h*13d, 400w*150h*13d, 450w*170h*13d, 500w*190h*13d
   0
  • منبت تاج افقی H519

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  400w*90h*13d, 500w*110h*13d, 600w*130h*13d, 700w*150h*17d, 800w*170h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H518

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  1000w*120h*13d, 1100w*130h*13d, 1200w*140h*13d, 800w*100h*13d, 900w*110h*13d
   0
  • منبت تاج افقی H517

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  120w*60h*13d, 140w*70h*13d, 200w*100h*13d, 250w*125h*17d, 300w*150h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H516

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*65h*13d, 400w*90h*13d, 500w*110h*13d, 600w*130h*17d, 700w*155h*17d
   0
  • کابینت کلاسیک

   منبت تاج افقی H515

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*100h*13d, 400w*135h*13d, 500w*165h*13d, 600w*200h*17d, 700w*235h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H514

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  200w*145h*13d, 250w*180h*13d, 300w*215h*13d, 350w*250h*17d, 400w*290h*17d
   0
  • منبت تاج افقی H513

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  200w*90h*13d, 250w*110h*13d, 300w*135h*13d, 350w*160h*17d, 400w*180h*17d
   0