نمایش 1–32 از 103 نتیجه


  • قطعات منبت

   منبت دکوری H848

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*80h*13d, 120w*95h*13d, 150w*120h*17d, 200w*160h*17d, 80w*65h*13d
   0
  • قطعات منبت

   منبت دکوری H847

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*160h*17d, 150w*240h*17d, 200w*320h*17d, 60w*95h*13d, 80w*130h*13d
   0
  • قطعات منبت

   منبت دکوری H846

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*120h*17d, 150w*180h*17d, 200w*240h*17d, 60w*70h*13d, 80w*95h*13d
   0
  • قطعات منبت

   منبت دکوری H845

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  200w*100h*13d, 250w*120h*13d, 300w*145h*17d, 350w*170h*17d, 400w*195h*17d
   0
  • قطعات منبت

   منبت دکوری H844

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*80h*13d, 150w*120h*13d, 200w*160h*17d, 250w*200h*17d, 300w*240h*17d
   0
  • قطعات منبت

   منبت دکوری H843

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*70h*13d, 150w*105h*13d, 200w*140h*17d, 250w*175h*17d, 300w*210h*17d
   0
  • قطعات منبت

   منبت دکوری H842

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*100h*13d, 150w*150h*13d, 200w*200h*17d, 250w*250h*17d, 300w*300h*17d
   0
  • قطعات منبت

   منبت دکوری H841

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  150w*60h*13d, 200w*80h*13d, 250w*100h*17d, 300w*120h*17d, 350w*140h*17d
   0
  • قطعات منبت

   منبت دکوری H840

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*80h*13d, 150w*120h*17d, 200w*160h*17d, 250w*200h*17d, 80w*60h*13d
   0
  • قطعات منبت

   منبت دکوری H839

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*190h*17d, 150w*285h*17d, 200w*380h*17d, 60w*115h*13d, 80w*150h*13d
   0
  • قطعات منبت

   منبت دکوری H838

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*125h*17d, 150w*185h*17d, 200w*250h*17d, 60w*75h*13d, 80w*100h*13d
   0
  • منبت چوب

   منبت دکوری H837

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*100h*17d, 150w*150h*17d, 200w*200h*17d, 60w*60h*13d, 80w*80h*13d
   0
  • منبت چوب

   منبت دکوری H836

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*140h*17d, 150w*210h*17d, 200w*280h*17d, 60w*85h*13d, 80w*110h*13d
   0
  • منبت چوب

   منبت دکوری H835

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*150h*17d, 150w*225h*17d, 200w*300h*17d, 60w*90h*13d, 80w*120h*13d
   0
  • منبت چوب

   منبت دکوری H834

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*125h*17d, 150w*185h*17d, 200w*250h*17d, 60w*75h*13d, 80w*100h*13d
   0
  • منبت چوب

   منبت دکوری H833

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*100h*17d, 150w*150h*17d, 200w*200h*17d, 60w*60h*13d, 80w*80h*13d
   0
  • منبت چوب

   منبت دکوری H832

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*100h*13d, 120w*120h*13d, 150w*150h*17d, 200w*200h*17d, 80w*80h*10d
   0
  • منبت چوب

   منبت دکوری H831

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*125h*13d, 120w*150h*17d, 150w*185h*17d, 60w*75h*10d, 80w*100h*13d
   0
  • منبت چوب

   منبت دکوری H830

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*100h*13d, 120w*120h*13d, 150w*150h*17d, 200w*200h*17d, 80w*80h*10d
   0
  • منبت چوب

   منبت دکوری H829

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*100h*13d, 120w*120h*13d, 150w*150h*17d, 200w*200h*17d, 80w*80h*10d
   0
  • منبت چوب

   منبت دکوری H828

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*100h*13d, 120w*120h*17d, 150w*150h*17d, 200w*200h*17d, 80w*80h*13d
   0
  • دکوری مرکزی

   منبت دکوری H827

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*85h*13d, 120w*105h*17d, 150w*130h*17d, 200w*170h*17d, 80w*70h*13d
   0
  • دکوری مرکزی

   منبت دکوری H826

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*80h*13d, 120w*100h*17d, 150w*120h*17d, 200w*160h*17d, 80w*65h*13d
   0
  • دکوری مرکزی

   منبت دکوری H825

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*50h*13d, 120w*60h*13d, 150w*75h*17d, 200w*100h*17d, 250w*125h*17d
   0
  • دکوری مرکزی

   منبت دکوری H824

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*100h*13d, 120w*120h*17d, 150w*150h*17d, 200w*200h*17d, 80w*80h*13d
   0
  • دکوری مرکزی

   منبت دکوری H823

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*75h*13d, 120w*90h*17d, 150w*115h*17d, 50w*40h*10d, 80w*60h*13d
   0
  • دکوری مرکزی

   منبت دکوری H822

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*110h*17d, 120w*135h*17d, 150w*165h*17d, 60w*70h*13d, 80w*90h*13d
   0
  • دکوری مرکزی

   منبت دکوری H821

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*45h*13d, 120w*55h*13d, 150w*60h*17d, 200w*90h*17d, 250w*115h*17d
   0
  • دکوری مرکزی

   منبت دکوری H820

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*55h*13d, 120w*65h*13d, 150w*80h*17d, 200w*110h*17d, 250w*140h*17d
   0
  • دکوری مرکزی

   منبت دکوری H819

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*100h*13d, 120w*120h*17d, 150w*150h*17d, 200w*200h*17d, 80w*80h*13d
   0
  • دکوری مرکزی

   منبت دکوری H818

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  100w*90h*13d, 120w*105h*17d, 150w*130h*17d, 200w*180h*17d, 80w*70h*13d
   0
  • دکوری مرکزی

   منبت دکوری H817

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری مرکزی:  120w*150h*17d, 150w*185h*17d, 200w*250h*17d, 250w*310h*28d, 300w*375h*28d
   0