نمایش 1–32 از 33 نتیجه


  • سرستون کابینت

   منبت سرستون تخت D401

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*100h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0
  • منبت سرستون تخت D433

   منبت سرستون تخت D433

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*28d میلی متر, 120w*120h*28d میلی متر, 150w*150h*28d میلی متر, 200w*200h*28d میلی متر
   0
  • Колонны

   منبت سرستون تخت D432

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*75h*30d میلی متر, 120w*90h*32d میلی متر, 150w*115h*34d میلی متر, 200w*150h*42d میلی متر, 240w*180h*46d میلی متر
   0
  • منبت کابینت

   منبت سرستون تخت D431

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*85h*30d میلی متر, 120w*100h*32d میلی متر, 150w*125h*34d میلی متر, 200w*170h*42d میلی متر, 240w*200h*46d میلی متر
   0
  • اینستاگرام منبت کاری

   منبت سرستون تخت D430

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  200w*120h*30d میلی متر, 250w*150h*32d میلی متر, 300w*180h*34d میلی متر, 350w*210h*42d میلی متر, 400w*240h*46d میلی متر
   0
  • منبت سرستون تخت D429

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*75h*24d میلی متر, 120w*90h*28d میلی متر, 150w*115h*28d میلی متر, 200w*150h*34d میلی متر, 240w*180h*42d میلی متر
   0
  • Капители

   منبت سرستون تخت D428

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  220w*75h*30d میلی متر, 270w*90h*32d میلی متر, 320w*105h*36d میلی متر, 370w*120h*42d میلی متر, 420w*135h*46d میلی متر
   0
  • Капители

   منبت سرستون تخت D427

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  200w*85h*30d میلی متر, 250w*105h*32d میلی متر, 300w*125h*36d میلی متر, 350w*145h*42d میلی متر, 400w*165h*46d میلی متر
   0
  • Carved Wooden

   منبت سرستون تخت D426

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*140h*28d میلی متر, 120w*170h*28d میلی متر, 150w*210h*28d میلی متر, 200w*280h*34d میلی متر, 240w*340h*42d میلی متر
   0
  • Carved Wooden

   منبت سرستون تخت D425

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*24d میلی متر, 120w*120h*28d میلی متر, 150w*150h*28d میلی متر, 200w*200h*34d میلی متر, 240w*240h*42d میلی متر
   0
  • Chapiter

   منبت سرستون تخت D424

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*24d میلی متر, 120w*120h*28d میلی متر, 150w*150h*28d میلی متر, 200w*200h*34d میلی متر, 240w*240h*42d میلی متر
   0
  • Chapiter

   منبت سرستون تخت D423

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  105w*360h*28d میلی متر, 125w*430h*34d میلی متر, 65w*220h*24d میلی متر, 85w*290h*28d میلی متر, 85w*550h*28d میلی متر
   0
  • Corbel

   منبت سرستون تخت D422

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*24d میلی متر, 120w*120h*28d میلی متر, 150w*150h*28d میلی متر, 200w*200h*34d میلی متر, 240w*240h*42d میلی متر
   0
  • Corbel

   منبت سرستون تخت D421

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*150h*24d میلی متر, 120w*180h*28d میلی متر, 150w*225h*28d میلی متر, 200w*300h*34d میلی متر, 240w*360h*42d میلی متر
   0
  • مدل سرستون کابینت ممبران

   منبت سرستون تخت D420

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*24d میلی متر, 120w*120h*28d میلی متر, 150w*150h*28d میلی متر, 200w*200h*34d میلی متر, 240w*240h*42d میلی متر
   0
  • قیمت ستون چوبی

   منبت سرستون تخت D419

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*65h*24d میلی متر, 120w*80h*28d میلی متر, 150w*100h*28d میلی متر, 200w*130h*34d میلی متر, 240w*155h*42d میلی متر
   0
  • سرستون کابینت کلاسیک

   منبت سرستون تخت D418

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*135h*28d میلی متر, 120w*160h*28d میلی متر, 150w*200h*34d میلی متر, 200w*260h*42d میلی متر, 80w*110h*24d میلی متر
   0
  • سرستون برگ

   منبت سرستون تخت D417

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  105w*155h*28d میلی متر, 125w*185h*34d میلی متر, 145w*215h*42d میلی متر, 65w*95h*24d میلی متر, 85w*125h*28d میلی متر
   0
  • سرستون برگ

   منبت سرستون تخت D416

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*40d میلی متر, 120w*120h*40d میلی متر, 150w*150h*50d میلی متر, 200w*200h*58d میلی متر, 240w*240h*68d میلی متر
   0
  • منبت سرستون

   منبت سرستون تخت D415

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر, 75w*100h*30d میلی متر
   0
  • منبت سرستون

   منبت سرستون تخت D414

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0
  • سرستون چوبی

   منبت سرستون تخت D413

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0
  • سرستون چوبی

   منبت سرستون تخت D412

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*150h*32d میلی متر, 120w*180h*34d میلی متر, 140w*210h*42d میلی متر, 160w*240h*46d میلی متر, 80w*120h*30d میلی متر
   0
  • انواع سرستون

   منبت سرستون تخت D411

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0
  • انواع سرستون

   منبت سرستون تخت D410

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0
  • ستون های چوبی

   منبت سرستون تخت D409

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0
  • ستون های چوبی

   منبت سرستون تخت D408

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0
  • قیمت سرستون کابینت

   منبت سرستون تخت D407

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*70h*30d میلی متر, 120w*85h*32d میلی متر, 150w*105h*34d میلی متر, 200w*140h*42d میلی متر, 240w*170h*46d میلی متر
   0
  • قیمت سرستون کابینت

   منبت سرستون تخت D406

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*125h*32d میلی متر, 120w*150h*34d میلی متر, 140w*175h*42d میلی متر, 160w*200h*46d میلی متر, 80w*100h*30d میلی متر
   0
  • قیمت سرستون کابینت

   منبت سرستون تخت D405

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0
  • انواع سرستون در معماری

   منبت سرستون تخت D404

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0
  • انواع سرستون در معماری

   منبت سرستون تخت D403

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0