نمایش دادن همه 27 نتیجه


  • منبت چوب

   منبت سرستون چوبی D009

   ۶۳,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*205h*75d میلی متر, 125w*245h*90d میلی متر, 145w*280h*105d میلی متر, 65w*125h*45d میلی متر, 85w*180h*60d میلی متر
   0
  • خدمات سی ان سی چوب

   منبت سرستون چوبی D029

   ۶۳,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*270h*105d میلی متر, 125w*320h*125d میلی متر, 145w*370h*145d میلی متر, 65w*170h*65d میلی متر, 85w*220h*85d میلی متر
   0
  • wood carvig

   منبت سرستون چوبی D016

   ۶۳,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*270h*75d میلی متر, 125w*320h*90d میلی متر, 145w*370h*105d میلی متر, 65w*170h*45d میلی متر, 85w*220h*60d میلی متر
   0
  • کابینت کلاسیک

   منبت پایه جزیره آشپزخانه D216

   ۳۶۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد جزیره:  125w*710h*95d میلی متر, 145w*710h*95d میلی متر, 165w*710h*95d میلی متر, 185w*710h*95d میلی متر
   0
  • منبت سرستون

   منبت سرستون چوبی D032

   ۶۳,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*245h*75d میلی متر, 125w*290h*90d میلی متر, 145w*335h*105d میلی متر, 65w*155h*45d میلی متر, 85w*200h*60d میلی متر
   0
  • سرستون کابینت

   منبت سرستون چوبی D006

   ۶۳,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  125w*110h*45d میلی متر, 145w*150h*60d میلی متر, 165w*190h*75d میلی متر, 185w*230h*90d میلی متر, 205w*270h*105d میلی متر
   0
  • سرستون کابینت

   منبت سرستون تخت D401

   ۳۳,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*100h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0
  • منبت چوب

   منبت پایه جزیره آشپزخانه D208

   ۴۵۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد جزیره:  125w*860h*125d میلی متر, 145w*860h*125d میلی متر, 165w*860h*125d میلی متر, 185w*860h*125d میلی متر
   0
  • سرستون کابینت

   منبت سرستون چوبی D005

   ۵۳,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*190h*75d میلی متر, 125w*230h*90d میلی متر, 145w*270h*105d میلی متر, 65w*110h*45d میلی متر, 85w*150h*60d میلی متر
   0
  • صنایع چوبی

   منبت سرستون چوبی D027

   ۴۵,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*180h*50d میلی متر, 125w*215h*60d میلی متر, 145w*250h*70d میلی متر, 65w*110h*30d میلی متر, 85w*145h*40d میلی متر
   0
  • سرستون چوبی

   منبت سرستون چوبی D004

   ۹۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  125w*160h*65d میلی متر, 145w*205h*85d میلی متر, 165w*250h*105d میلی متر, 185w*295h*125d میلی متر, 205w*340h*145d میلی متر
   0
  • سرستون کابینت کلاسیک

   منبت سرستون برگ D617

   ۳,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون برگ:  105w*480h*17d میلی متر, 18w*80h*10d میلی متر, 30w*140h*13d میلی متر, 45w*210h*13d میلی متر, 65w*300h*13d میلی متر, 85w*390h*17d میلی متر
   0
  • منبت چوبی

   منبت سرستون برگ D604

   ۱۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون برگ:  105w*310h*28d میلی متر, 125w*370h*34d میلی متر, 145w*430h*42d میلی متر, 40w*115h*13d میلی متر, 65w*190h*24d میلی متر, 85w*250h*28d میلی متر
   0
  • قیمت منبت چوبی

   منبت سرستون برگ D602

   ۷,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون برگ:  105w*250h*28d میلی متر, 125w*300h*34d میلی متر, 145w*350h*42d میلی متر, 35w*80h*13d میلی متر, 45w*100h*18d میلی متر, 65w*150h*24d میلی متر, 85w*200h*28d میلی متر
   0
  • قیمت منبت چوبی

   منبت سرستون برگ D601

   ۷,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون برگ:  105w*250h*28d میلی متر, 125w*300h*34d میلی متر, 145w*350h*42d میلی متر, 35w*80h*13d میلی متر, 65w*150h*24d میلی متر, 85w*200h*28d میلی متر
   0
  • Chapiter

   منبت سرستون تخت D423

   ۲۷,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  105w*360h*28d میلی متر, 125w*430h*34d میلی متر, 65w*220h*24d میلی متر, 85w*290h*28d میلی متر, 85w*550h*28d میلی متر
   0
  • سرستون کابینت کلاسیک

   منبت سرستون تخت D418

   ۲۵,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*135h*28d میلی متر, 120w*160h*28d میلی متر, 150w*200h*34d میلی متر, 200w*260h*42d میلی متر, 80w*110h*24d میلی متر
   0
  • سرستون برگ

   منبت سرستون تخت D416

   ۴۱,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*40d میلی متر, 120w*120h*40d میلی متر, 150w*150h*50d میلی متر, 200w*200h*58d میلی متر, 240w*240h*68d میلی متر
   0
  • منبت سرستون

   منبت سرستون تخت D415

   ۳۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر, 75w*100h*30d میلی متر
   0
  • ستون های چوبی

   منبت سرستون تخت D408

   ۳۳,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0
  • منبت چوبی

   منبت پایه جزیره آشپزخانه D209

   ۳۶۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد جزیره:  125w*710h*145d میلی متر, 145w*710h*145d میلی متر, 165w*710h*145d میلی متر, 185w*710h*145d میلی متر
   0
  • جزیره آشپزخانه

   منبت پایه جزیره آشپزخانه D204

   ۳۶۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد جزیره:  125w*710h*95d میلی متر, 145w*710h*95d میلی متر, 165w*710h*95d میلی متر, 185w*710h*95d میلی متر
   0
  • سرستون چوبی

   منبت سرستون چوبی D024

   ۶۳,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*245h*75d میلی متر, 125w*290h*90d میلی متر, 145w*335h*105d میلی متر, 65w*150h*45d میلی متر, 85w*195h*60d میلی متر
   0
  • قیمت سرستون

   منبت سرستون چوبی D014

   ۹۸,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  125w*220h*70d میلی متر, 145w*260h*80d میلی متر, 165w*300h*90d میلی متر, 185w*340h*100d میلی متر, 205w*380h*110d میلی متر
   0
  • دکوراسیون داخلی

   منبت سرستون چوبی D012

   ۹۸,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  125w*190h*65d میلی متر, 145w*220h*80d میلی متر, 165w*250h*95d میلی متر, 185w*280h*110d میلی متر, 205w*310h*125d میلی متر
   0
  • منبت چوب

   منبت سرستون چوبی D010

   ۷۵,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*295h*70d میلی متر, 125w*350h*85d میلی متر, 145w*405h*100d میلی متر, 65w*185h*40d میلی متر, 85w*240h*55d میلی متر
   0
  • سرستوین چوبی

   منبت سرستون چوبی D003

   ۶۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*250h*105d میلی متر, 125w*295h*125d میلی متر, 145w*340h*145d میلی متر, 65w*160h*65d میلی متر, 85w*205h*85d میلی متر
   0